hackettsongs

UK Tour 2009 - Milton Keynes

Photo's from the Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Sound and lights
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band - guest John Hackett
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes

Steve Hackett Band, The Stables, Milton Keynes, UK Tour 2009

Photo © Ben Fenner.
Steve Hackett Band
The Stables, Milton Keynes